Privacybeleid Game Solution

https://www.game-solution.nl

Over ons privacybeleid

Game Solution geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben

voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en

uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen

ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening

van Game Solution. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het

publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid

beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt

en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik

beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken,

u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,

welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting

gekozen voor ReproGilde. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening

aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. ReproGilde heeft toegang tot uw gegevens

om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor

een ander doel. ReproGilde is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten

verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan

uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig backups

gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

ReproGilde

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van ReproGilde. ReproGilde verwerkt

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan

deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

ReproGilde heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om

verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. ReproGilde is op grond

van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres

nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website

is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw

persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van

cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en

gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het

verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

ReproGilde

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van ReproGilde.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,

verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. ReproGilde heeft

geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van

het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens

zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en

organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt

zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het

kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen

met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie

bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur

dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt

deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur

publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact

met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen

om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij

gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve

van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur

toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming

van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de

dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij

maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor

noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt

deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Post-

NL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij

maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor

noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze

gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers

inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een

bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze

gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen

tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform

een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons.

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw

gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw

gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Ebay

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Ebay. Als u via dit platform een bestelling

plaatst dan deelt Ebay uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens

om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen

tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat

het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken

uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken

deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen,

vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders

dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen

hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel

onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser

en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Game Solution op grond van een wettelijke verplichting worden

gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van

overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen

ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren

totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons

aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve

verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens

zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar

aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde

rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij

leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel

naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres

of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens

ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u

vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie

van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich

hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking

doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie

op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres

een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen

wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking

opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek

met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30

dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons

bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in

opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling

van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

door of in opdracht van Game Solution. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk

de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar

gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan

u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling

te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing

is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon

voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de

“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe

bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende

wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag

en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere

datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.

Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords)

en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld

in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter

altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop

wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per

e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Game Solution

Lange Nieuwstraat 469

1971 GE IJmuiden

Nederland

T (0255) 212 801

E info@game-solution.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Tristan Kluft